Vakıf Senedi

KAMU ARAŞTIRMALARI VAKFI – VAKIF SENEDİ

 VAKFIN ADI

Madde 1 : Vakfın adı “Kamu Araştırmaları Vakfı”, kısa adı ise “KAV” olup, bu senette “Vakıf” olarak anılmıştır.

 VAKFIN MERKEZİ

Madde 2 : Vakfın merkezi Çiğdem Mahallesi 1552. Sokak Çankaya/Ankara’dadır. Vakıf, Mütevelli Heyetin teklifi, Kurucular Kurulu’nun onayı ve yetkili mercilerin izni ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Şubeleri teşkilatlanma ve çalışma esas ve usülleri Mütevelli Heyetçe yapılacak düzenlemelerle belirlenir.

VAKFIN AMACI

Madde 3 : Vakfın amacı,

Ülkemizin içinde bulunduğu hızlı ekonomik ve sosyal değişme süreci içinde, gelişen dünya şartlarına uyum sağlamak, insanımıza sahip bulunduğu temel tarihi, sosyal ve kültürel değerlerle bağlantılı olarak ülkemizin mevcut doğal, ekonomik ve beşeri kaynaklarıyla dengeli bir biçimde kalkınmasına katkıda bulunmak üzere;

a) Ülkemizde tüm toplumun ve kamu kesiminin tarihi, sosyal, ekonomik ve kültürel yönden karşı karşıya bulunduğu darboğazları belirlemek, bunlarla ilgili sorun alanlarını ortaya koymak, halkın, kamuoyunun ve ilgili kamu mercilerinin mevcut sorunlar ve bunlarla ilgili çözüm yolları üzerinde bilgilendirilmesini sağlamak.

b) Ülkemizin sahip olduğu tarihi ve sosyal miras ve kültür değerleri çerçevesinde geleceğin teminatı olacak sağlıklı, dengeli ve kültürlü nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Toplumun ve özellikle kamu kesiminin karşı karşıya bulunduğu siyasi, ekonomik ve idari darboğazların aşılması ve mevcut sorunların giderilmesinde potansiyel imkanlar arasından uygun çözüm yolları bulunması konusunda araştırmalar yapmak, toplu ve ferdi olarak ülkemizin sahip olduğu ekonomik ve sosyal araçların akılcı bir biçimde değerlendirilmesi ve potansiyel kaynakların harekete geçirilmesi suretiyle kamu yönetiminin iyileştirilmesine ve topyekün kalkınmanın hızlandırılmasına yönelik çözüm önerileri getirmek, bu konularda elde edilen inceleme ve araştırma sonuçlarıyla model önerilerini kişilerin, kuruluşların ve kamu mercilerinin istifadesine sunmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 4 : Vakıf 3. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere;

a) Kanuni izinler çerçevesinde, genel olarak toplumun ve özellikle kamu kesiminin karşı karşıya bulunduğu ekonomik, siyasi, kültürel ve idari problemlerin yapısını ve mahiyetini ortaya koyan, mevcut birikimleri değerlendiren, bilimsel tekniklere ve objektif kriterlere dayalı analizleri ve alternatif çözüm yollarını gösteren teorik ve pratik nitelikli inceleme, araştırma ve çalışmalar yapar, toplantı, açık oturum, seminer, kongre, sempozyum ve konferans düzenler, bu konularda yapılacak toplu ve ferdi çalışmaları destekler ve gerçekleştirilmelerine katkıda bulunur.

b) Gerektiğinde bilgi ve tekniklerinden yararlanmak üzere bilim adamlarından ve uzmanlardan oluşan komisyonlar kurar, kanuni sınırlar içinde ve ortak amaçlar çerçevesinde benzer kuruluşlarla çalışma alanına giren konularda işbirliği yapar.

c) Çalışma alanıyla ilgili sergi, anma günleri, şenlik ve yarışmalar düzenler.

d) Çalışma alanıyla ilgili konularda danışmanlık hizmetleri verir, bu tür hizmetleri destekler ve gerçekleştirilmesine katkıda bulunur.

e) Kitap, dergi, broşür, afiş, poster, gazete, bülten, video film, plak, kaset ve benzeri yayın araçları yoluyla yurt içinde ve yurt dışında tanıtıcı, eğitici ve aydınlatıcı faaliyetlerde bulunur, gerektiğinde bu faaliyetleri gerçekleştirmek üzere gerekli tesisleri kurar, kurulu tesislere ortak olabilir.

f)Bilimsel araştırmaları desteklemek ve amacına uygun çalışmaları yürütmek üzere her düzeyde örgün ve yaygın eğitim programları düzenler, gerektiğinde okul, dershane ve benzeri eğitim tesislerini kurar ve inşa eder.

g) Vakıf esas itibariyle bir hayır vakfı şeklinde faaliyet göstermeyi amaçlamakta olup mali imkanların uygun olduğu değerlendirildiğinde maddi yönden desteğe muhtaç lise, ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerine karşılıklı veya karşılıksız burs, kredi veya ayni yardımlar sağlar.

h) Kanuni sınırlar içinde, vakfın gayesinin gerçekleştirilmesi amacıyla gelir temin etmek üzere, yatırımlar yapabilir, işletme ve ortaklıklar kurabilir, diğer ekonomik girişimlerde bulunabilir, kurulmuş ve kurulmakta olan şirketlere ortak olabilir.

ı) kanuni sınırlamalar müstesna olarak taşınır ve taşınmaz mallara, her çeşit mal varlığına, bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satınalma, kiralama suretiyle sahip olabilir veya kullanabilir. Vakfın amacına uygun olmayan şartlı bağışlar kabul edilmez.

i) Vakıf malvarlığında mevcut olan ve temellük edeceği her türlü taşınır ve taşınmaz mallarla her nevi hak ve menfaatleri satabilir, kiralayabilir, devir ve ferağ edebilir, gelir ve karlarını tahsil ve sarf edebilir. Malvarlığına dahil bir veya birden fazla gayrimenkulü yatırımda kullanabilir, vakfın amacına aykırı olmamak ve amacın gerçekleştirilmesi için kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet veya ölüme bağlı tasarruf yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarruf edebilir, harcayabilir. Şirketlerin hisse senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakı ve bilcümle hisse senetlerini ve bunlara ait bütün kuponları alabilir, satabilir, gelirlerini tahsil ve sarf edebilir.

j) Mevzuata uygun şekilde ve vakfın gayelerini gerçekleştirmek amacıyla gereğinde ödünç alabilir, taşınır ve taşınmaz malları rehin gösterebilir, teminat gösterebilir, kurulmuş veya kurulacak işletmelere kredi verebilir, bu kuruluşlara ortak olabilir.

k) Mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır veya taşınmaz mallar rehini dahil her türlü teminatı alabilir. Muteber banka kefaletlerini kabul edebilir, kredi alabilir.

l) Vakıf, amaçlarının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu bilcümle tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya izinli ve yetkilidir. Ancak vakıf, yetki ve gelirlerini 903 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

m) 903 sayılı kanunun koyduğu sınırlar içinde her türlü yurt içi ve yetkili makamın izni ile yurt dışı faaliyet ve tasarruflarda bulunabilir.

VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 5 :  Vakfın malvarlığı vakıf senedinde yazılı kişiler tarafından senetle belirtilen amaçların gerçekleşmesi için tahsis edilen 250.200.000 TL. değerindeki gayrimenkul ile 10.000.000 TL tutarındaki nakit paradır.

Vakfın kuruluşundan sonra, yetkili makamın izni ile yapılacak her türlü bağış mal varlığına ilave edilir, vakıf her türlü menkul kıymet, taşınır ve taşınmaz mal, hak alacağı iktisap edebilir. Vakfın amacına uygun olmak kaydıyla şartlı ve ivazlı bağışların ya da vasiyetlerin kabul edilmesinde takdir yetkisi Mütevelli Heyete aittir. Mütevelli Heyetin uygun görmeyeceği şartlı bağışlar kabul edilmez.

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 6 : Vakfın gelirleri şunlardır.

a) Vakfın amacına uygun olarak gerçek ve tüzel kişilerce yapılan şartlı ve şartsız her türlü bağışlar, yardımlar, ölüme bağlı tasarruflar yoluyla elde edilecek gelirler.

b) Vakfın kurucu, fahri veya asli üyelerinin ödeyecekleri aidatlar ve teberrular.

c) Vakfın iktisab edeceği her türlü gelir, menkul ve gayrimenkul değerler, haklar, bunlardan elde edilecek kira vb. gelirler.

d) Araştırma ve danışmalık hizmetlerinden elde edilecek gelirler.

e) Her türlü yayın ve eğitim faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.

f) Vakfın kuracağı veya kuruluşuna iştirak edeceği iktisadi işletmeler veya şirketler ile vakfın malvarlığının işletilmesinden elde edilen gelirler.

g) Vakıf tarafından düzenlenecek gezi, sergi, yemek, seminer konferans, sempozyum gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edilecek gelirler.

h) Kanuni izinler alınarak yerli ve yabancı gerçek kişi veya kuruluşlar ile resmi kurumlarca yapılacak bağış, yardım vs. gelirler.

ı) Vakfın amacına uygun diğer gelirler.

VAKFIN GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını arttırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur. Vergi muafiyeti oranlarıyla ilgili yasal düzenlemelerin değişmesi halinde bu madde değiştirilebilir.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 7 : Vakfın organları şunlardır.

a) Kurucular Kurulu.

b) Mütevelli Heyet.

c) Denetim Kurulu.

d) Vakıf Müdürlüğü.

KURUCULAR KURULU

Madde 8 : Kurucular Kurulu Vakıf senedini imzalamış bulunan kuruculardan oluşur. Kurucular Kurulu tarafından onur üyeliğine kabul edilen gerçek ve tüzel kişiler oy hakkı olmadan kurul toplantılarına katılabilirler. Kurucular Kurulu üyeliği, üye kendi isteği ile ayrılmadığı takdirde, ömür boyu devam eder. Herhangi bir nedenle bir üyeliğin boşalması halinde, yerine geri kalan üyelerin ittifakı ile yenisi seçilir. Kurucular Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.

KURUCULAR KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 9 : Kurucular Kurulunun görevleri şunlardır.

a) Vakfın en yetkili organı olarak, vakıf amacının gerçekleştirilmesine çalışmak, idaresini yönlendirmek, genel gözetim ve denetimini yapmak.

b) Vakıf Mütevelli Heyet ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek.

c) Mütevelli Heyet tarafından Kurucular Kurulu’na teklif edilecek onur üyeleri hakkında karar vermek.

d) Kurucular Kurulu’ndaki fiili ve hukuki boşalmaları Mütevelli Heyetin teklifi ile tamamlamak.

e) Mütevelli Heyet ve Denetim Kurulu’nun faaliyet raporlarını incelemek ve ibra etmek.

f) Mütevelli Heyetçe hazırlanan ve vakfın ve bağlı birimlerin teşkilatlanma ve çalışma esaslarını belirleyen yönetmelik ve yönetmelik değişikliklerini aynen veya değiştirerek onaylamak.

g) Mütevelli Heyetçe düzenlenen çalışma raporu ile, hesap, mali tablo ve bilançoları incelemek ve onaylamak.

h) Mütevelli Heyetçe hazırlanan vakıf bütçesini kabul etmek.

ı ) Şubeler açılmasına veya kapatılmasına karar vermek, veya bu konuda mütevelli heyeti yetkilendirmek.

i) Gerektiğinde vakıf senedinde değişiklik yapmak, vakfın feshine veya tasfiyesine karar vermek.

j) Üyeliğe kabul ve üyelikten ihraca karar vermek.

k) Olağan yönetim dışında kalan konularda karar vermek.

KURUCULAR KURULU TOPLANTILARI

Madde 10 : Kurucular Kurulu en az 3 ayda bir olmak üzere Mütevelli Heyetin belirlediği tarihlerde olağan olarak toplanır, mütevelli heyetin veya üye çoğunluğunun talebi üzerine olağanüstü de toplanabilir.

Toplantı gündemi ve tarihi, toplantının saati ve yeri toplantı gününden en az 10 gün önce Kurucular Kurulu üyelerine duyurulur.

Kurucular Kurulu en az üç üye ile toplanır.Kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır.

Onur üyeleri oy hakkı olmaksızın Kurucular Kurulu toplantılarına katılabilirler.

MÜTEVELLİ HEYET

Madde 11 : Mütevelli Heyet, Kurucular Kurulu’nun 3 yıl için kendi üyeleri arasından veya dışarıdan seçeceği 6 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

Mütevelli Heyeti başkan, başkanın yokluğunda ise başkan yardımcısı yönetir. Başkanın herhangi bir nedenle görevden ayrılması durumunda Kurucular Kurulu en kısa sürede toplanarak yeni başkanı seçer. Herhangi bir nedenle boşalan mütevelli heyet üyeliği ise yedek üyelerden tamamlanır.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREVLERİ

Madde 12 : Mütevelli Heyet ilgili mevzuat ve vakıf senedi hükümleri çerçevesinde kendisine düşen görevlerle birlikte aşağıdaki görevleri yürütür.

a) Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli ve faydalı her türlü çalışmayı yapmak, tedbiri almak, vakfın yapabileceği faaliyetleri belirlemek. Bu çerçevede vakfın faaliyetleri meyanında 4. maddede belirtilen işleri yürütmek, gerekli alım, satım, kiralama ve benzeri her türlü tasarrufta bulunmak.

b) Vakfın gelirlerini arttırıcı faaliyetlerde bulunmak ve tedbirleri almak.

c) Vakfın bütçesini, çalışma programını ve kesin hesabı ile geçmiş çalışma yılına ait mali tablo ve faaliyet raporlarını hazırlayıp Kurucular Kurulu’na sunmak.

d) Vakfın harcamalarını ve ödeme şekillerini belirlemek, tahsilatı sağlamak ve gerekli ödemeleri yapmak.

e) Vakıfla ilgili tüzük, yönetmelik ve talimatları hazırlayarak Kurucular Kurulu’nun onayına sunmak, onaylanan düzenlemeleri yürürlüğe koymak.

f) Vakfın amacını gerçekleştirmeye yönelik olarak yürütülen faaliyetlerde uzmanlığından ya da çalışmalarından yararlanılan kişilere ve vakıf çalışanlarına verilecek ücretin tutarına karar vermek.

g) Kurucular Kurulu’nca yürürlüğe konulan yönetmelikler çerçevesinde gereken personeli istihdam etmek, yetki alanı içine giren kişileri atamak.

h) Vakıf çalışmalarının ve kanunların gerektirdiği işlerin görülmesi ve gereken izinlerin alınması için işlem yapmak gerektiğinde vakıf üyelerinden veya dışarıdan bir kişiye veya bir avukata vekalet için yetki vermek.

ı) Üyeliğe kabul veya üyelikten ihraç işlerini Kurucular Kurulu’nun onayına sunmak.

i)Mevzuatın zorunlu kıldığı her türlü yükümlülüğü yerine getirmek.

MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTILARI

Madde 13 : Mütevelli Heyet ayda en az bir defa, en az üç üyenin katılmasıyla toplanır. Ayrıca başkan gerekli gördüğü takdirde heyeti olağanüstü toplantıya da çağırabilir. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır., oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Kararlar noterden tasdikli Mütevelli Heyet karar defterine geçirilir.

Mütevelli Heyet toplantılarına kabul edilecek bir özrü olmaksızın arka arkaya üç kez katılmayan mütevelli heyet üyesi bu sıfatını kaybeder. Ayrılan üyenin yerine yedek üye göreve çağrılır. Göreve çağrılan üyenin görev süresi, çağrıldığı üyenin görev süresi kadardır.

MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI VE TEMSİL

Madde 14 : Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı temsil eder. Mütevelli Heyet gerekirse ikinci başkana veya Vakıf Müdürü’ne Vakıf adına tasarruf yapma yetkisi verebilir. Vakıf Başkanı Vakfı tek imza ile temsil ve ilzama, Vakfı borç ve taahhüt altına sokmaya, menkul ve gayrimenkul mallar almaya, satmaya yetkili kılınabilir.

DENETİM KURULU

Madde 15 : Denetim Kurulu, Kurucular Kurulu’nun kendi üyeleri arasından veya dışarıdan iki yıl için seçeceği üç kişiden oluşur. Görevden ayrılanın yerine Kurucular Kurulu’nca yenisi seçilir.

Denetim Kurulu yılda en az bir defa Vakfın faaliyetlerini, gelir ve giderlerini hesap ve belgeler üzerinden inceleyerek düzenleyeceği raporları Kurucular Kurulu toplantısına sunulmak üzere en az 15 gün önce Mütevelli Heyete teslim eder.

VAKIF MÜDÜRLÜĞÜ

Madde 16 : Vakıf Müdürlüğü vakıf faaliyetlerinin yürütülebilmesi için Kurucular Kurulu’nca yürürlüğe konulan yönetmeliklere göre oluşturulan teşkilattır. Vakıf Müdürü bu teşkilatın üst yöneticisi olup, Mütevelli Heyetçe atanır ve Mütevelli Heyete karşı sorumlu olarak, Vakıf Kurucular Kurulu’nca onaylanan yönetmelikler ve Mütevelli Heyetçe belirlenen sınırlar içinde yetkilerini kullanır ve görevlerini yerine getirir. Vakıf müdürü oy kullanmaksızın Mütevelli Heyet toplantılarına katılabilir.

HESAP DÖNEMİ

Madde 17 : Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 18 : Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Mütevelli Heyet’in teklifi ve Kurucular Kurulu’nun onayı ile gerçekleştirilir.

ÜCRET

Madde 19 : Mütevelli Heyet üyelerinin Vakıf çalışmaları nedeniyle yaptıkları giderler Vakıf tarafından karşılanır.

Vakfın amacını gerçekleştirmeye yönelik olarak yürütülen faaliyetlerde uzmanlığından ya da çalışmalarından yararlanılan kişilere Mütevelli Heyetçe belirlenecek tutarlarda ücret verilir.

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 20 : Vakıf 903 sayılı kanun ve ilgili tüzük hükümlerince belirtilen haller ile senette belirtilen gayenin gerçekleşmesine hukuken ve fiilen imkan kalmaması halinde Mütevelli Heyet’in teklifi ve Kurucular Kurulu’nun oybirliği ile sona erdirilebilir. Bu durumda malvarlığı aynı veya benzer amaçlı başka bir vakfa devredilir.

VAKFIN KURUCULARI

Madde 21 : Vakfın kurucuları aşağıdaki kişilerdir.

1-Kaldırımoğlu İnşaat Taah. Tic. İm. Ltd. Şti. adına Yakup KALDIRIM (İşadamı),

2-İsmail HACIFETTAHOĞLU (Yönetici),

3-Mehmet Ulvi SARAN (Yönetici),

4-Yusuf Ziya İRBEÇ (Doç. Dr. Bilkent Üniversitesi),

5-Yahya DÜZENLİ (Yönetici).

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 22 : Bu senette belirtilmeyen hususlarda 903 sayılı kanun, ilgili tüzük hükümleri uygulanır.