Tamamlanmış Projeler

Projenin amacı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 7 üniversitedeki (Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Kars Kafkas Üniversitesi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi) öğrencilerin mevcut durumları, öğrencilerin okudukları şehirlerdeki sosyal ve ekonomik hayata etkileri, üniversitelerin güvenlik sistemi içindeki durumlarının tespit edilmesi ve bölgesel güvenliğin tesisi ile güvenlik alanındaki akademik çalışmalarda üniversitelerin yeri ve önemine ilişkin öneriler hazırlanmasıdır.

 • Çukurca İlçesinde Gençlere Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitim ve Beceri Kazandırma Projesi
 • Ankara-Mamak İlçesini kapsayan İstihdamı Artırma Projesi
 • Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Projesi
 • Diyarbakır’da Adolesanların Davranış Değişikliğine Yönelik Üreme Sağlığı Projesi (HABID)

Bu proje ile, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Diyarbakır şehrindeki 15-21 yaş arasındaki adolesanların ilk doğum yapma ve evlenme yaşlarını yükseltmek amaçlanmıştır. Proje kapsamında hedef kitleye üreme sağlığı konusunda eğitimler verilmiş ve eğitici eğitimleri ile projenin amaçlarına ulaşması hedeflenmiştir. Proje kapsamında ayrıca politika yapıcılar ve diğer paydaşlara da ulaşılarak projenin etkisi artırılmıştır.

 • Özel İş Bulma Bürolarında Çalışacak Kişilere Özel İş Bulma Konusunda Bilgi ve Beceri Kazandırma ve Sertifikalandırma Projesi
 • Yetiştirme Yurtlarındaki Özürlü Kişilere Bilgi İşlem Tabanlı Ticaret ve Aktivitelere Katılma Eğitimi ve Beceri Kazandırma Projesi
 • CORADIS – Cooperation for Rare Disease Sufferers

Bu proje ile, cinsiyete özel sağlık tehditleri ve nadir hastalıklar dahil, bulaşıcı olmayan hastalık tehditlerini önleme, bunlar üzerine bilgi alışverişinde bulunma ve bu hastalıklara müdahale etmek için stratejiler ve mekanizmalar geliştirme faaliyetleri yürütülmüştür.

 • EPICHDILS- Educational Program and Information Campaign on Healthy Diets and Lifestyles

Sosyo-ekonomik eşitsizliklerin yaşandığı bölgelerde ve gecekondu kesimlerinde tehlike altındaki gençlere yönelik olarak halk sağlığıyla ilgili eğitim programları ve bilgilendirme kampanyaları düzenlemeye yönelik bir projedir. Kısa adı EPICHDILS olan bu proje, (Educational Program and Information Campaign on Healthy Diets and Lifestyles) Sağlıklı Beslenme ve Hayat Tarzları Konusunda Eğitim ve Bilgilendirme Programı’dır.

Projeyle sağlıklı beslenme, fiziksel aktivasyon geliştirme ve zararlı alışkanlıklardan kaçınma konusunda eğitim ve bilgilendirme programları yürütülmüş, yenilikçi yaklaşımlar denemiş ve Komisyon’un “sağlık belirleyenleri” öncelik alanı altında hedef gösterdiği halk sağlığı konularında genel bir ilerleme hedeflenmiştir.

Bir aday ülke olarak Türkiye’nin şimdiye kadar Topluluk içerisinde uygulanmış ortak politikalara uyumunu kolaylaştırmak ve sosyal eşitsizlikleri giderici bir yaklaşımla bağlı/işbirlikçi ortakların bölgelerinde daha verimli bir halk sağlığı programı uygulamasına destek olmak amaçlanmıştır.

 • PRESBICA – Preparedness and Security for Biological and Chemical Agents – Biyolojik ve Kimyasal Ajanlara Karşı Güvenlik ve Hazırlıklı Olma

Sağlığı tehdit eden durumlara hızlı ve koordineli biçimde karşılık verilmesi, Avrupa Komisyonu’nun Halk Sağlığı Eylemi Programına ilişkin 2005 Çalışma Planı’nda bir öncelik olarak zikredilmektedir.

 • SERVİKS KANSERİNİN ERKEN TEŞHİS EDİLMESİ VE ÖNLENMESİ (KADINLAR TANIDA GECİKEREK KANSERDEN ÖLMESİN)

Bu proje ile Serviks Kanserinin Erken Tanısı ve Önlenmesi amacıyla halkın farkındalık düzeyinin arttırılmasına ve bilinçlendirilmesi amaçlanmış olup; ayrıca projeyle Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) ile ilgili toplumsal bilinç oluşturulması hedeflenmiştir.

 • BİSMİL GÜVENLİ ANNELİK VE ÜREME SAĞLIĞI (BİGAUS)

Proje, Diyarbakır ili Bismil ilçesinde kadınlara ve gençlere yönelik olarak güvenli annelik, aile planlaması ve CSÜS konularında eğitimler yoluyla farkındalık yaratmayı ve yörede önemli bir sorun olan evlilik yaşı ve ilk doğum yaşının yükseltilmesini amaçlamıştır.