Pandemi Döneminde Değişim ve Dönüşüme Yönelik Mevcut Durum ve İhtiyaç Tespiti Çalışması

2019 sonunda Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Covid-19 ve beraberinde getirdiği güçlükler bugün hala tüm dünyada etkisini sürdürmektedir. Tüm dünyada bir yandan sağlığa yönelik endişeler sürerken bir yandan da ülkeler bu hastalığın getirdiği ekonomik zorluklarla baş etmeye çalışmaktadır. Pandemi sebebiyle ülkelerde alınan önlemler ekonomik yaşamı büyük ölçüde duraklatmaktadır. Sokağa çıkma yasaklarında pek çok sektörde işler durmakta, insanların kalabalık şekilde bir araya geldikleri işletmeler ise kapılarını açamamaktadır. Covid-19’a yönelik bireysel endişeler ise hem iş sahiplerinin iş yapma biçimlerinde hem de tüketicilerin tüketim alışkanlıklarında önemli değişimleri de beraberinde getirmiş görünmektedir. Covid-19’un beraberinde getirdiği bu ekonomik sorunlar hemen hemen tüm sektörleri olumsuz etkiliyor olmakla birlikte özellikle kadın işletmecileri daha derin etkiliyor görünmektedir. Kadın işletmeci ve girişimciler, pandemi süreçlerinden bağımsız olarak çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Öncelikle kadınlar kendi işlerini kurmakta ve sürdürmekte hem toplumsal hem de ekonomik yönden çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Kadınların eğitim ve ekonomik yaşamdan dışlandığı kimi il ve ilçelerde işletme sahibi olmak isteyen kadınlar ya sosyal çevrelerinin baskısına uğramakta ya da işletme sürecinde kadın olmalarından kaynaklanan çeşitli ayrımcılık ve dışlanmalarla karşılaşmaktadır. Bu tür zorluklarla hali hazırda karşılaşmakta olan kadınlar mevcut dezavantajlarına ek olarak Covid-19 sürecinde ayrıca ekonomik zorluklarla da karşılaşmakta ve işlerini ayakta tutmakta zorlanmaktadır. Tüm bu süreçler göz önüne alınarak Kamu Araştırmaları Vakfı tarafından hazırlanan ve Kanada Yerel Girişimler Fonu tarafından desteklenen Covid-19’dan Etkilenen Kadın Kobilerin Güçlendirilmesi projesi kapsamında Ankara’nın merkez ve çevre ilçelerinde işletmeleri bulunan kadınların güçlendirilmesi amacıyla bir dizi mentörlük faaliyeti düzenlenmiş ve proje kapsamında ayrıca kobilerin pandemi sürecinde yaşadıkları zorluklarla baş edebilmelerini kolaylaştırabilmek amacıyla ihtiyaç duyabilecekleri düşünülen alanlarda eğitim videoları hazırlanmıştır. Proje kapsamında yapılan bu çalışma ise kadın işletme sahiplerinin hem kadın olmalarından kaynaklanan dezavantajlarının hem de pandemi sürecinde yaşadıkları zorlukların tespit edilebilmesi amacıyla yürütülmektedir.