Hakkımızda

Merkezi Ankara’da olan Kamu Araştırmaları Vakfı (KAV) 1 Aralık 1995 tarihinde kurularak faaliyetlerine başlamıştır.

Vakfın amacı,

 Ülkemizin içinde bulunduğu hızlı ekonomik ve sosyal değişme süreci içinde, gelişen dünya şartlarına uyum sağlamak, insanımıza sahip olduğu temel tarihi, sosyal ve kültürel değerlerle bağlantılı olarak ülkemizin mevcut doğal, ekonomik ve beşeri kaynaklarıyla dengeli bir biçimde kalkınmasına katkıda bulunmak üzere;

  •  Ülkemizde tüm toplumun ve kamu kesiminin tarihi, sosyal, ekonomik ve kültürel yönden karşı karşıya bulunduğu darboğazları belirlemek, bunlarla ilgili sorun alanlarını ortaya koymak, halkın, kamuoyunun ve ilgili kamu mercilerinin mevcut sorunlar ve bunlarla ilgili çözüm yolları üzerinde bilgilendirilmesini sağlamak.
  • Ülkemizin sahip olduğu tarihi ve sosyal miras ve kültür değerleri çerçevesinde geleceğin teminatı olacak sağlıklı, dengeli ve kültürlü nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak.
  • Toplumun ve özellikle kamu kesiminin karşı karşıya bulunduğu siyasi, ekonomik ve idari darboğazların aşılması ve mevcut sorunların giderilmesinde potansiyel imkanlar arasından uygun çözüm yolları bulunması konusunda araştırmalar yapmak, toplu ve ferdi olarak ülkemizin sahip olduğu ekonomik ve sosyal araçların akılcı bir biçimde değerlendirilmesi ve potansiyel kaynakların harekete geçirilmesi suretiyle kamu yönetiminin iyileştirilmesine ve topyekün kalkınmanın hızlandırılmasına yönelik çözüm önerileri getirmek, bu konularda elde edilen inceleme ve araştırma sonuçlarıyla model önerilerini kişilerin, kuruluşların ve kamu mercilerinin istifadesine sunmaktır.

Vakıf bünyesinde; Kamu Yönetimi, Ekonomi, Sosyal Yapı ve Kalkınma ile Bilim ve Teknoloji Direktörlükleri kurulmuş ve bu alanlarda araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir.

KAV ayrıca kamu politikalarına yönelik sorunlar hakkında eğitim seminerleri ile ülke çapında konferanslar ve sağlık, turizm, çevre, politika, kırsal kalkınma ve bilim ve teknoloji alanlarındaki uzmanları bir araya getiren tartışma toplantıları düzenlemektedir.

Çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte araştırma, sempozyum, kongre, ortak proje ve yayın faaliyetleri yürütülmektedir. Bunların yanı sıra üniversite öğrencilerine burs ve lisans ve lisansüstü düzeyinde danışmanlık verilmekte, kitap ve araştırma konularında yönlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Son olarak Kamu Araştırmaları Vakfı başta insan hakları, halk sağlığı, bilim ve teknoloji gibi konular olmak üzere ülke gündemini ilgilendiren pek çok alanda proje ekipleri oluşturmuş ve bu ekiplerle mevcut sorunların çözümüne yönelik proje çalışmaları yürütmektedir.

Kamu Araştırmaları Vakfı Tanıtım Videosu ile faaliyetlerimizle ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.